• הודעות
 • אשכולות
 • רשומים
 • לייקים
 • מחוברים כרגע
הרשמה לאתר הרשמה באמצעות facebook
עמוד 1 12 אחרוןאחרון
דבר תורה|

שכרה של עניית אמן

 1. 21-10-2011 08:53 #1
  1,913
  58
  29-10-09
  בן
  בס"ד
  תודה ל"תורת אמת" על המידע.


  אמן!

  אני בטוח שרובנו, אולי כולנו אומרים "אמן" עשרות פעמים ביום.
  אנסה להסביר באשכול זה מה ה"אמן" הקטן הזה שאנחנו אומרים, עושה.

  ומי שמכוין לכל ברכה וברכה היוצאת מפי המברך, ועונה אמן בכוונה וכדינו, גורם למעלה קדושה הרבה מאוד, ''ושפע רב'' לכל העולמות, כי הוא פותח המקור העליון מקור מים חיים, כמו שפותח המעיין להשקות לכל הצריכים השקיה.


  ומה היא הכוונה, שצריך לכוין בעניית האמן?
  אמן שעונים על כל ברכות הנהנין, ברכות המצוות, פירושו: אמת.
  אמן שעונים על אמירת קדיש פירושו: כן יהי רצון שיתקיים הדבר, במחשבה קצרה הוא: הלואי.
  אמן שעונים על תפילת החזרה של שמונה עשרה, כך הוא:
  שלוש הברכות הראשונות הם אמת.
  כל הברכות האמצעיות וכן המחזיר שכינתו לציון, וכך המברך את עמו ישראל וכו', הם כן יהי רצון, יש אומרים שיכוין גם אמת, ולכן טוב שיכוין את שני הכוונות כאחד.
  אולם הטוב שמך ולך נאה להודות, פירושו: אמת.

  - נפתחים לו שערי גן עדן: במסכת שבת (דף קי''ט ע''ב) נאמר: אמר ריש לקיש כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו ''שערי גן עדן''.
  פעם ישב הגאון בעל ''ברוך טעם'' זצ''ל מליפניק בסעודת ברית מילה, ולפתע נתחייך, שאלוהו לסיבת השחוק וענה סתומות שראה מה שראה בגן עדן העליון.
  העז אחד המסובין ושאל, אף אני רוצה לראות מה נעשה בגן עדן, השיבו הגאון ומי מפריע בעדך, הלא חז''ל אמרו שהעונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן, ענה איפה אמן בכוונה ותוכל ''גם אתה'' לראות. (אהל ברוך אות מ''ז)

  - גדול העונה אמן יותר מהמברך: במסכת ברכות (דף נ''ג ע''ב,) ובמסכת נזיר (דף ס''ו ע''ב) נאמר: תניא ר' יוסי אומר: גדול העונה אמן יותר מהמברך, אמר ליה ר' נהוראי השמים כן הוא,
  (פירש רש''י. השמים כך הוא בשבועה, על שם וירם ימינו אל השמים וישבע בחי העולם, (דניאל י''ב) שהעונה אמן גדול מן המברך, תדע שהרי גוליירין יורדין ומתגרין במלחמה, וגבורים יורדין ומנצחין. (ופירש רש''י שהרי גוליירין - חלשין מתגרין במלחמה תחלה, ואחר כך גבורים באין ונוצחין, אף כאן העונה אמן בא לאחר המברך ומנצח, לומר שהעונה אמן משובח מן המברך.)
  וכתב על זה רבינו בחיי (פרשת בשלח) על הפסוק ''ויאמינו בה''' וזה לשונו: ועל זה אמרו גדול העונה אמן יותר מן המברך, וביאור הענין, כי המברך מעיד בברכתו שהקב''ה הוא ''מקור הברכה'', והעונה אמן הוא מקיים השטר, והוא העיקר, שאין קיום העדות בעד אחד אלא בעד שני, שהעדות נגמר על ידו.
  והעונה אמן הוא העד השני, וצריך הוא שיצטרף עם העד הראשון שהוא המברך, כי עמו העדות קיים, וזה הוא המכבד את השם יתברך באמת, אשר עליו אמר הכתוב ''כי מכבדי אכבד''.
  וכתב הרוקח סימן ש''ל וז''ל: אמן גימטריא כמו אדנ''י הוי''ה כאילו הזכיר ב' שמות, ולכן אמרו חז''ל גדול העונה אמן יותר מן המברך.

  - למרות שזה פשוט, זה חשוב: במדרש רבה (ריש פרשת תבא) כתוב וז''ל: שאין גדול לפני הקב''ה ''יותר'' מאמן שישראל עונים.
  ראה נא הקורא היקר ''כמה חשוב'' בעיני הקב''ה אמן שעונים אחר הברכות אפילו שזה נראה לנו ''דברים פשוטים'' אבל הם עומדים ברומו של עולם.

  - העיקר הכוונה: כתב הטור (סימן קכ''ד) וזה לשונו: אמרו חז''ל מאי דכתיב ''שומר אמונים''אלו שאומרים אמנים באמונה, אמר ר' שמעון כל העונה אמן בכל כוחו, פירוש כוונתו, פותחין לו שערי גן עדן שנאמר''פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים'' אל תקרי שומר אמונים אלא שאומרים אמן.
  הרי מבואר בדברי חז''ל ''שעיקר עניית אמן'' הוא הכונה שבה ולא עניית התיבה בלבד אלא שיכוין לבו.
  והכונה של אמן הוא כמו שמבואר במחבר (סעיף ו') וזה לשונו: ובכונה שיכוין בלבו אמת היא הברכה שבירך המברך ואני מאמין בזה.

  - השכר הגדול: הובא במדרש אמר רבי יודן כל מי שעונה אמן בעולם הזה, זוכה לענות אמן לעתיד לבוא.
  כתב בספר ''הגן'' (ביום י''א) בדיבור המתחיל ועתה אכתוב סוד של עשרה קדישים וכתב שם באמצע המאמר וז''ל: שבעניית אמן יהא שמיה רבא בכח הוא ''תיקון גדול'' להעון המר של זרע לבטלה רחמנא ליצלן עכ''ל.
  כן יש למעלה ש''ע נהורין דמאירין בש''ע עולמות, וכל העונה אמן בכונה זוכה לש''ע נהורין דמאירין בש''ע עולמות, ולהיפוך ח''ו מקדימין לנשמתו ש''ע קליפות ומוליכין אותו לחדרי גיהנום של חושך.
  כל המאריך באמן ''מאריכין'' לו ימיו ושנותיו.

  - לזכות לענות אמן:
  מעשה ביהודי תושב ''הורדנא'' רבי אליעזר ב''ר שלמה מורבלוב ז''ל הי''ד שהלך בדרך ימים אחדים לפני פסח תק''ן, וראה נוכריה אחת שנפלה לתוך הבור, ובנפלה התמוטטה עליה מפולת עפר מחוליתו של הבור.
  מיהר לחפור ולהוציאה, ובעודו עמל להוציאה עברו שם נוכרים וחשבו שהרגה וקברה, העלילו עליו עלילת דם, ויצא דינו להריגה, אלא אם כן יסכים להמיר את דתו.
  עמד האיש איתן בדתו, והגאון הקדוש רבי אלכסנדר זעבקינד זצ''ל בעל ''יסוד ושורש העבודה'' השיג רשיון לבקרו בכלאו, ולמדו ברכת ''קידוש ה''', ההוצאה להורג נקבעה לחג השבועות, הערלים התכנסו בהמוניהם לחזות בעונשו של היהודי, שהרג כביכול נכריה כדי ללוש בדמה מצות ככזבי העלילה.
  והיהודים נחבאו בבתיהם מפחד פרעות, רק רבי אלכסנדר זעבקינד שם נפשו בכפו, וסכן עצמו לעבור בין המוני הגויים המוסתים צמאי הדם.
  כדי להתקרב אל הקדוש לשמוע את ברכתו ''ולזכות'' לענות עליה אמן. (פתח דבר לצואת יסוד ושורש העבודה)

  - לברך בקול, שיענו אמן: כתב בספר ''הגן'' יום כ''ט וזה לשונו: ועתה אכתוב כוונת ''קוף'' של צדיק המרמזת על מאה ברכות, דאיתא בגמרא ברכות (דף ל''ג ע''א) על פסוק ''מה ה' אלהיך שואל'' וכו' אל תקרי מה אלא מאה שחייב אדם לברך בכל יום מאה ברכות.
  וכשמברך על איזה פרי או שום ברכה, מחוייב לברך בקול רם כמו שכתוב בספר חסידים (סימן רנ''ד) ובבאר היטב (סימן תרמ''ג) בשם השל''ה הקדוש כדי שחבירו יענה אמן.
  ואם יעשה כך, אם ח''ו נגזר עליו קללה, אזי מהפך הקללה לברכה, כמו דאיתא בכתבי האר''י ז''ל על הפסוק ''ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה''.

  - גודל חשיבות עניית אמן: סח הגה''צ ר' אליהו לופייאן זצ''ל בשם ''הסבא מקלם'' זצ''ל: היה ''כדאי'' להקב''ה לברוא את ''העולם'' למשך ששת אלפים שנה כדי שיהודי יזכה לומר ''פעם אחת'' בלבד בכל משך זמן הבריאה ''ברוך הוא וברוך שמו''. ואלף פעמים ברוך הוא וברוך שמו לא מגיע לגודל חשיבות של אמירת ''אמן'' פעם ''אחת'' בלבד.

  - כוונת עניית אמן נכון: וכתב ב''אור זרוע'' הובא ''בשבט מוסר'' פרק ל''א וזה לשונו: קודם התפלה יאמר: רבש''ע גלוי וידוע לפניך שאני בשר ודם ואין בי כוח לכוין כוונת אמן כראוי, לכן יהי רצון מלפניך שתהא עולה כוונת אמן שלי עם כוונת אמן מאותם החרדים היודעים לכוין כוונת עניית אמן כראוי, ויבכה בדמעות על אותם אמנים שלא ענה.

  ------------------

  עד כאן חברים, לא רציתי להכביד עליכם עם עוד דברי תורה (למרות שהבאתי המון )
  בע"ה ב"נ בקרוב אעשה עוד נושאים עם שכר מצוות.

  צדיק יקר, כל הבריאה כולה הייתה שווה בשביל אמן אחד שלך!  נערך לאחרונה על ידי MadelnChina, 21-10-2011 בשעה 10:24

 2. 21-10-2011 14:20 #2
  14,508
  7
  30-04-09
  ^_^
  Red_Rain מנותק מנהל פורום משחקים להחלפה לשעבר
  בן
  תודה, אהבתי נורא את הדבר תורה!

  קרדיט ל - Ace 3. 21-10-2011 14:45 #3
  2,777
  7
  07-02-07
  ארז
  בן
  תודה צדיק אשרייך.

 4. 22-10-2011 23:11 #4
  1,913
  58
  29-10-09
  בן
  אשריכם צדיקים
  UP

 5. 22-10-2011 23:23 #5
  190
  27-06-11
  בן
  למי שרוצה לראות עוד על הגדלות של עניית אמן וסיפורים על ניסים שקרו בעקבות כנסו:
  נערך לאחרונה על ידי popWOW1, 23-10-2011 בשעה 00:30

 6. 23-10-2011 17:45 #6
  1,913
  58
  29-10-09
  בן
  אשרייך.
  UP

 7. 24-10-2011 23:24 #7
  1,913
  58
  29-10-09
  בן
  הקפצה

 8. 26-10-2011 19:35 #8
  1,913
  58
  29-10-09
  בן
  UP

 9. 26-10-2011 22:32 #9
  734
  29-06-09
  אדיר
  בן
  אשרייךךך אחשלייי ! יפה מאוד

 10. 27-10-2011 00:15 #10
  146
  25-03-11
  Dvir
  בן
  אשריך ישראל...D:

 11. 28-10-2011 13:30 #11
  1,913
  58
  29-10-09
  בן
  אשריכם צדיקים, UP

 12. 28-10-2011 13:40 #12
  5,108
  12
  26-01-11
  Avner is back
  בן
  אשריך
  צ'יף אסמבלי ובינארי
  0000000000000000000000000000000000100

 13. 30-10-2011 23:30 #13
  1,913
  58
  29-10-09
  בן
  הקפצה

 14. 02-11-2011 00:07 #14
  1,913
  58
  29-10-09
  בן
  הקפצה

 15. 02-11-2011 00:26 #15
  18,052
  445
  12-04-09
  נתי נג'י
  dragon_999 מנותק מנהל פורומים בית"ר ירושלים ורוק ומטאל לשעבר
  בן
  יפה,חלק מזה ידוע לי כבר,תודה על הפרסום

עמוד 1 12 אחרוןאחרון
מקרא דרגות:  » יו"ר » מנכ"ל » מנהל ראשי » מפקח » מנהל בכיר » מנהל פורום » צוותי האתר » משתמש כבוד » היכל התהילה » Champ » משקיען כבוד » Winner